Mabna.co
جستجو در مبنا

سامانه امتیازدهی به تراکنش های انجام شده بر روی ابزارهای پذیرندگی به منظور ترغیب افرادجامعه به استفاده از درگاههای الکترونیک بانک شامل اینترنت بانک، موبایل بانک و تلفن بانک و همچنین سایر ابزارها نظیر دستگاه های کارتخوان (POS) و دستگاه های خودپرداز (ATM) با امکانات مناسب طراحی شده است و آمادگی لازم جهت بومی سازی و توسعه مورد نیاز کارفرمایان محترم را نیز دارا میباشد .

برخی از امکانات و قابلیت های سامانه به شرح زیر است

 • سرعت توام با دقت مناسب در محاسبه امتیازات بصورت روزانه ( و یا ساعتی بر حسب نیاز)
 • تجمیع و محاسبه امتیازات با روش های مختلف و رتبه بندی مشتریان
 • تعیین امتیازهر یک از ابزارهای مورد نظر توسط مدیر سامانه
 • تعیین محدودیت های مختلف برای تراکنش ها توسط مدیر سامانه
 • تعیین متن پیامک های مختلف توسط مدیر سامانه
 • پشتیبانی از انواع روش های محاسبه امتیاز مانند انحراف معیار، دسته بندی امتیازی و ...
 • امکان تهیه گزارش های مورد نیاز مدیر سامانه
 • ایجاد ارتباط دوسویه با مشتریان ابزارهای مختلف:
  • امکان حضور در جشنواره توسط مشتریان از طریق ارسال پیامک به سامانه
  • ارسال پیامک از سامانه به مشتریان
  • اعلام امتیاز کسب شده پس از درخواست از سوی مشتری